หนุนนักศึกษา 9 มทร.ได้เข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติ

หนุนนักศึกษา 9 มทร.ได้เข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติ

การศึกษา26091

การศึกษา รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการออมระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และให้เกิดการบูรณาการของทั้ง 3 การศึกษา หน่วยงานในการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกันดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีจุดเริ่มต้นจากการให้ความรู้ด้านการออม และการวางแผนทางการเงินการส่งเสริมและสนับสนุนทางการออมเงินกับ กอช. ให้แก่กลุ่มนิสิตนักศึกษา และบุคลากรในกำกับดูแล โดยล่าสุดทาง กอช. ได้นำเสนอข้อมูลด้านการออม และการวางแผนทางการเงิน การศึกษา ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ธัญบุรี ได้รับทราบว่า มทร.ธัญบุรีมีความพร้อมที่จะสนับสนุนกองทุนการออมแห่งชาติ และจะผลักดันเพื่อขยายผลสู่ 9 มทร.ในที่การศึกษาประชุมอธิการบดี มทร.ต่อไป เพราะเป็นการบริหารจัดการด้านการเงิน เพื่อความมั่นคงของนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า

You may also like...